Kliniklerimiz
05 Ekim 2017

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Sinir sisteminin (beyin, omurilik, periferik sinirler, vebunların yer aldığı yapılar) cerrahi hastalıklarının tanı vetedavisi gerçekleştirilmektedir.

GENEL CERRAHİ
Genel Cerrahi bölümümüzde sindirim sistemi hastalıkları,karaciğer, mide, bağırsak, safra kesesi, safra yolları,pankreas ve dalak hastalıkları, hemoroid ve anal bölgecerrahisi, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), meme cerrahisi,tiroid – paratiroid cerrahisi, fıtık, yumuşak doku ve yanıkcerrahisi, laparoskopik cerrahi ile ilgili tanı, tedavi veameliyatları yapılmaktadır.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Ortopedi ve travmatoloji bölümümüzde ortopedik hastalıklarve kas-iskelet sistemi yaralanmalarının tanı, tetkik, tedavi veameliyatları yapılmaktadır.

ÜROLOJİ
Benign prostat hiperplazisine (selim prostat büyümesi)yönelik tanısaI tetkik ve ameliyatlar, üriner infeksiyonlarayönelik tedaviler böbrek, mesane, testis, prostat kanserleri,taş hastalığı, sünnet kesimi , üriner sistemin doğumsalanomalileri, tekrarlayan infeksiyonlar, işeme bozuklukları,idrar kaçırma, interstisyel sistit tedavileri yapılmaktadır.Gerektiğinde Üroflowmetri test yapılmaktadır. Sistoskopiişlemi de bölümümüzde yapılmaktadır.

KULAK-BURUN-BOĞAZ
Kulak-Burun-Boğaz muayenesi, Endoskopik KBBmuayenesi ve işitme testi ile Vestibüler RehabilitasyonKulak-Burun-Boğaz ameliyatları, Radyofrekansuygulamaları, baş-boyun kanser ameliyatları ve çocuk KBBameliyatları hastanemizde yapılmaktadır. Odiometriölçümleri de KBB polikliniğinden istemleri yapılarakölçülmektedir. Ayrıca ameliyathanemizde bademcik, genizeti, burun içi kemik ve konka, endoskopik sinüs ameliyatları,mikroskopik kulak ameliyatları başarı ile yapılmaktadır.

GÖZ HASTALIKLARI
Her türlü göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetiverilmektedir. Göz acil (kazalar, yabancı madde kaçması, anikızarmalar, ani görme kayıplan vb.) vakalara müdahaleedilmekte, konjenital, travmatik, metabolik, senil, toksik,sekonder kataraktlara Fakomülsifikasyon yöntemi iledikişsiz, damla anestezili cerrahi uygulanmakta ve göziçilens yerleştirilmektedir. Diabete bağlı göz hastalıklarındaArgon lazer ile tedavisi yapılmaktadır. Şaşılık ameliyatlarıve Göz tembelliğinin tedavisi , Göz yaşı kanalı tıkanıklığında cerrahi tedavi uygulanmaktadır.YAG lazer ile ani göztansiyonu yüksekliğinde tedavi yapılabilmekte.

DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)
Hipertansiyon, hiperkolesterolemi, üst ve alt solunum yoluhastalıkları, mide-barsak sistemi, karaciğer hastalıkları,böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, obezite(şişmanlık), romatizmal hastalıklar, kan hastalıkları vb. geneldahili hastalıkların ayaktan ve yatarak tanı ve tedavileriyapılmaktadır.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Ateşli ve bulaşicı hastalıklar, hastane infeksiyonları, cinselyolla bulaşan hastalıklar (HIV, Frengi, Bel Soğukluğuvb.)ishaller , Tifo , Brucella (Peynir Hastalıkları) veinfeksiyöz hepatitler (bulasicı sarılık) hastalıklarının tanı vetakipleri yapılmaktadır.

KARDİYOLOJİ
Hipertansiyon, Hiperkolesterolemi, Kalp hastalıkları ile ilgilimuayene, tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Göğüs ağrısı,nefes darlığı, ödem, gece idrara çıkma, bayılma, çarpıntı,morarma (siyanoz), çabuk yorulma gibi şikayetleriniz varsaKardiyoloji Polikliniği’ne başvurunuz.Ekokardiografi , EforluEKG, Holter

NÖROLOJİ
Baş ağrısı, Baş dönmesi, Serebrovasküler hastalıklar (felç),epilepsi (sara), bunama, denge-hareket bozuklukları,nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları,Polinöropatiler (Uyuşma- Kuvvet eksikliği ),multiplesikleroz (MS) vb. hastalıkların tanı ve tedavileriyapılmaktadır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ,akciğer kanseri, zatürre, tüberküloz gibi akciğer hastalıklarıtetkik ve tedavileri ile Bronkoskopi, Solunum FonksiyonTesti yapılmaktadır.Solunum Fonksiyon Testi (SFT) –ALERJİ TESTİ(PRİCK)

DERMATOLOJİ
Dermatoloji uzmanlarımız tüm yaş grubu hastalara hizmetvermektedir. Akne (sivilce), sedef hastalığı (psoriazis)egzema, deri alerjileri, bebeklerdeki pişikler, kurdeşen(ürtiker), siğiller, mantar hastalıkları, benler, deri kanserleri,ağız içi aftlan, saç dökülmesi, tırnak hastalıkları, Behçethastalığı vb. cilt hastalıklarının muayene ve tedavileriyapılmaktadır.Deri Alerji testleri – Fototerapi (Işık tedavisi)

PSİKİYATRİ
Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durumbozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları,şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve maddebağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yemebozuklukları, yaşlılığı bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunlarıntedavisi yapılmaktadır.

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ
Muayene, ilgili röntgen ve kan tetkikleri ile birlikte ağrılıkas-iskelet sistemi hastalıkları, ortopedik, nörolojik veromatizmal hastalıklar ve rehabilitasyon, spor yaralanmalarıve rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu ve osteoporoz ileilgilenilmektedir. Ayaktan Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyonhizmetleri verilmekte, gerektiğinde yataklı serviste de FTRplanlanmaktadır.

ENDOKRONOLOJİ
Endokrinolog endokrin sistem hastalıklarıyla uğraşandoktordur. Endokrinologlar salgı bezlerini etkileyenhastalıkların tanısını koyarlar. Genellikle karmaşık olan vevücudumuzdaki birçok sistemi içeren hastalıkları nasıl tedaviedeceklerini bilirler. Birinci basamak doktorunuz, endokrinsistem ile ilgili bir sorununuz olduğunda sizi birendokrinologa sevk eder.

PLASTİK CERRAHİ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradanedinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarınıngiderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bircerrahi daldır.

ALGOLOJİ (AĞRI POLİKLİNİĞİ )
Kronik ağrının tanımlanması ve girişimsel ağrı tedaviyöntemlerinin uygulayan polikliniğimizdir.

GÖĞÜS CERRAHİ
Hastanemizin Göğüs Cerrahi Kliniğinde ağırlıklı olarak,dializ amaçlı arterio-venöz fistül açılması, aynı amaçla grefttakılması, kalıcı ve geçici dializ kateter uygulaması,varislerin cerrahi, lazer ve ile tedavisi, skleroterapi,ekstremitelere ait her türlü arterial tıkayıcı hastalığın cerrahive medikal tedavisi, akciğer tümörü, bronşektazi, kisthidatik, mezotelyoma, tanı konulmamış plöreziler,mediastinal kitleler gibi akciğer hastalıklarının, tanısalamaçlı bronkoskopi, mediastinoskopi, torakoskopigirişimleri ile birlikte lobektomi, pnömonektomi gibi hertürlü akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı tümörlerinin totalçıkartılması ile birlikte rekonstrüksiyonu, toraksdeformitelerinin klasik cerrahi yöntemler veya endoskopikcerrahi ile düzeltilmesi, özafagusa ait darlıkların cerrahitedavisi, özafajial ve trakeobronşial yabancı cisimleringüvenle çıkartılması işlemleri başarıylagerçekleştirilmektedir.